Menu

Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Notarialnej Paweł Żmuda – Trzebiatowski Piotr Silski sp.p. w Poznaniu (60-814), przy ul. Zwierzynieckiej 30/33.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia ze wskazaniem planowanych zmian w statucie wraz z projektami uchwał i wzorem pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
original_39447086_OGLOSZENIE_o__zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Neurone_Studio_AD_AS-1

Więcej

-

Raport roczny za rok 2020

Zarząd Spółki Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2020.original_39420678_Sprawozdanie_Zarzadu_31052021_final(1)-3

original_39420678_Raport_roczny_Neurone_2020_31052021_final-0

original_39420678_Neurone_Studio_SA_SF_31_05_2021-1

original_39420678_06_Neurone_Studio_S.A._-_Sprawozdanie_z_badania_SF_na_dzien_31.12.2020_r.-s-2

Więcej

-

Informacja o podpisaniu istotnej umowy

Zarząd Spółki Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) („Sprzedający”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2020 oraz raportu bieżącego ESPI nr 15/2020 z dnia 15 września 2020 r. niniejszym informuje o zakończonych negocjacjach i podpisaniu umowy zakupu oprogramowania dedykowanego i aplikacji mobilnej (dalej: „Umowa”) z podmiotem z branży fotowoltaicznej („Kupujący”), który uruchamia portal zajmujący się dystrybucją instalacji fotowoltaicznych od instalacji prosumenckich po farmy fotowoltaiczne połączony z systemem zarządzania infrastrukturą, kosztami i bieżącą obsługą odnawialnych źródeł energii. Umowa została podpisana dnia 28 września 2020 roku.

Przedmiotem niniejszej Umowy są między innymi wytworzenie oprogramowania dedykowanego wraz z aplikacją mobilną, wykonanie wdrożenia oraz interfejsów pozwalających na migrację oraz wymianę danych pomiędzy aplikacjami zewnętrznymi, a systemem oraz dokonanie stosownych połączeń z zewnętrznymi aplikacjami wskazanymi przez Kupującego czy wykonanie i dostarczenie Kupującemu dokumentacji, w tym przekazanie kodów źródłowych.

Emitent wskazuje, iż na mocy Umowy Sprzedający przekazuje Kupującemu prawa autorskie do wytworzonego oprogramowania dedykowanego oraz aplikacji mobilnej z prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz przenosi prawo do licencji lub sublicencji oprogramowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamawianego oprogramowania dedykowanego.

Zgodnie z treścią Umowy, wynagrodzenie dla Emitenta wynosi 160.000 zł netto, płatne w trzech ratach:
– Pierwsza rata w wysokości 32.000 zł (20% całkowitej ceny) zostanie uregulowana w terminie do 3 dni roboczych po podpisaniu Umowy;
– Druga rata w wysokości 96.000 zł (60% całkowitej ceny) zostanie uregulowana po dokonaniu prac dla oprogramowania dedykowanego, z terminem płatności 7 dni kalendarzowych;
– Trzecia rata w wysokości 32.000 zł (20% całkowitej ceny) zostanie uregulowana po dokonaniu odbioru prac dla aplikacji mobilnej.

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Niniejsza informacja jest istotna ze względu na znaczny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Umowa ta wygeneruje pierwsze dochody z działalności operacyjnej Spółki w roku 2020.

O ewentualnych zmianach w związku z zawartą Umową, w tym w sytuacji wydłużenia czasu jej trwania, Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Więcej

-

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 10.00 do 17.00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Poznaniu (kod pocztowy 61-894) przy Pl. Władysława Andersa 7.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa
z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w
zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe,
przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Więcej

-

Informacja o rozpoczęciu negocjacji z podmiotem z branży fotowoltaicznej

Zarząd Spółki Huckleberry Games S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że rozpoczął negocjacje z podmiotem z branży fotowoltaicznej zajmującym się stawianiem farm fotowoltaicznych, sprzedażą instalacji dla prosumentów, sprzedażą paneli fotowoltaicznych oraz wszelkich podzespołów służących do budowy instalacji fotowoltaicznych.

Na bazie rozpoczętych negocjacji Emitent ma przygotować projekt, a następnie zbudować portal obsługujący klientów wyżej przedstawionej spółki z branży fotowoltaicznej, dzięki któremu zaistnieje możliwość monitorowania produkcji z instalacji fotowoltaicznych.

Emitent wskazuje, że szacunkowa wartość umowy na prace programistyczne wynosić będzie od 150 do 200 tys. PLN, co dla Emitenta, z uwagi na brak osiąganych przychodów stanowi istotną pozycję. Emitent szacuje, że negocjacje powinny zakończyć się w najbliższych tygodniach, a prace powinny zakończyć się w IV kwartale 2020 r.

Planowane prace programistyczne nie mieszczą się w podstawowej strategii działalności spółki, ale z uwagi na możliwość wykorzystania posiadanych kompetencji programistycznych i osiągnięcia pierwszych przychodów operacyjnych, Emitent zdecydował się na podjęcie działań mających na celu pozyskanie takiego zlecenia.

Więcej

-

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 29/08/2020 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Burliga. Natomiast, Uchwałą nr 28/08/2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Adama Osińskiego.

original_36844070_Zyciorys_Wlodzimierz_Burliga-0

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Więcej

-

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 sierpnia 2020 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

1. Dawid Modro, posiadający 1.230.001 głosów, co stanowiło 93,39% ogólnej liczby głosów na WZ i 47,43% głosów ogółem w Spółce.

2. Zbigniew Modro, posiadający 80.000 głosów, co stanowiło 6,61% ogólnej liczby głosów na WZ i 3,36% głosów ogółem w Spółce.

Więcej

-

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 sierpnia 2020 r.

Zarząd Spółki Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 sierpnia 2020 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
original_36839303_ZZW_10_sierpnia_2020r._Akt_usuniete_dane_osobowe-0

Więcej
Następna strona »

Relacje Inwestorskie

Nasze gry