Menu

Aktualności

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Emitenta, na dzień 9 czerwca 2020 roku, przedstawia się następująco:

Lp.

Imię i nazwisko akcjonariusza

Liczba akcji (w szt.)

Udział w kapitale zakładowym (w proc.)

Udział w głosach (w proc.)

1.

Dawid Modro

551 581

49,14

58,71

2.

Pozostali

570 858

50,85

41,29

1 122 439

100

100

Struktura kapitału zakładowego Emitenta według stanu na dzień 9 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

Seria akcji

Liczba akcji (w szt.)

Udział w kapitale zakładowym (w proc.)

Udział w głosach (w proc.)

A*

260 000

23,16

37,61

B

260 001

23,16

18,81

C

499 999

44,55

36,17

E

102 439

9,13

7,41

Razem

1 122 439

100

100

* na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Relacje Inwestorskie

Nasze gry