Menu

Aktualności

Informacja o podpisaniu istotnej umowy

Informacja o podpisaniu istotnej umowy

Zarząd Spółki Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) („Sprzedający”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2020 oraz raportu bieżącego ESPI nr 15/2020 z dnia 15 września 2020 r. niniejszym informuje o zakończonych negocjacjach i podpisaniu umowy zakupu oprogramowania dedykowanego i aplikacji mobilnej (dalej: „Umowa”) z podmiotem z branży fotowoltaicznej („Kupujący”), który uruchamia portal zajmujący się dystrybucją instalacji fotowoltaicznych od instalacji prosumenckich po farmy fotowoltaiczne połączony z systemem zarządzania infrastrukturą, kosztami i bieżącą obsługą odnawialnych źródeł energii. Umowa została podpisana dnia 28 września 2020 roku.

Przedmiotem niniejszej Umowy są między innymi wytworzenie oprogramowania dedykowanego wraz z aplikacją mobilną, wykonanie wdrożenia oraz interfejsów pozwalających na migrację oraz wymianę danych pomiędzy aplikacjami zewnętrznymi, a systemem oraz dokonanie stosownych połączeń z zewnętrznymi aplikacjami wskazanymi przez Kupującego czy wykonanie i dostarczenie Kupującemu dokumentacji, w tym przekazanie kodów źródłowych.

Emitent wskazuje, iż na mocy Umowy Sprzedający przekazuje Kupującemu prawa autorskie do wytworzonego oprogramowania dedykowanego oraz aplikacji mobilnej z prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz przenosi prawo do licencji lub sublicencji oprogramowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamawianego oprogramowania dedykowanego.

Zgodnie z treścią Umowy, wynagrodzenie dla Emitenta wynosi 160.000 zł netto, płatne w trzech ratach:
– Pierwsza rata w wysokości 32.000 zł (20% całkowitej ceny) zostanie uregulowana w terminie do 3 dni roboczych po podpisaniu Umowy;
– Druga rata w wysokości 96.000 zł (60% całkowitej ceny) zostanie uregulowana po dokonaniu prac dla oprogramowania dedykowanego, z terminem płatności 7 dni kalendarzowych;
– Trzecia rata w wysokości 32.000 zł (20% całkowitej ceny) zostanie uregulowana po dokonaniu odbioru prac dla aplikacji mobilnej.

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Niniejsza informacja jest istotna ze względu na znaczny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Umowa ta wygeneruje pierwsze dochody z działalności operacyjnej Spółki w roku 2020.

O ewentualnych zmianach w związku z zawartą Umową, w tym w sytuacji wydłużenia czasu jej trwania, Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Relacje Inwestorskie

Nasze gry