Menu

Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 sierpnia 2020 r. o godz.12:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Paweł Żmuda-Trzebiatowski Piotr Silski sp. p., adres: ul. Zwierzyniecka 30/33, 60-814 Poznań.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 10.08.2020 r. wraz z zestawieniem planowanych zmian w treści Statutu Spółki,

– projekty uchwał,

– informację o ogólnej liczbie głosów,

– formularz do głosowania przez pełnomocnika wraz ze wzorem pełnomocnictwa.

Formularz-pelnomocnictwa – Huckleberry

Huckleberry-s.a.-zwz-10.2020-ogloszenie

Ogólna liczba głosów WZA 010.08

Uchwały Huckleberry 2020

Więcej

###

Zmiana Autoryzowanego Doradcy

Zarząd Spółki informuje, że z dniem 1 lipca 2020 r. rozwiązana została umowa o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy ze spółką Abistema Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. Jednocześnie podpisana została umowa o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy z INC S.A. z siedzibą w Poznaniu. Umowa została zawarta w zakresie § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Umowa została zawarta na czas nie krótszy niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.
Na mocy podpisanej umowy Autoryzowany Doradca będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Więcej

###

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii F

Zarząd Huckleberry Games S.A., z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie zmiany statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia z dnia 24.06.2020 roku wydanego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS („Sąd Rejestrowy”).

Sąd Rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 112.243,90 zł do kwoty 212.243,90 zł tj. o kwotę 100.000 zł poprzez rejestrację 1.000.000 akcji serii F. Ogólna liczba akcji wynosi obecnie 2.122.439, natomiast ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta wynosi 2.382.439.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na:

a) 260.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A,

b) 260.001 akcji na okaziciela serii B,

c) 499.999 akcji na okaziciela serii C,

d) 102.439 akcji na okaziciela serii E,

e) 1.000.000 akcji na okaziciela serii F.

Emitent publikuje również ujednolicony tekst jednolity statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”
Wykaz zmian statutu HGames do raportu EBI

HuckleberryGames – tekst jednolity statutu

Więcej

###

Raport roczny za rok 2019

Zarząd Huckleberry Games S.A. niniejszym przekazuje jednostkowy raport roczny za rok 2019.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

original_36427743_02_Huckleberry_Games_S.A._-_Sprawozdanie_z_badania_SF_na_dzien_31.12.2019_r.-si-3
Sprawozdanie Zarządu Huckleberry Gamesoriginal_36428041_SF2-min-2
original_36428041_Raport_roczny-0

Więcej

###

Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że po konsultacji z biegłym rewidentem, badającym sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2019 oraz po przeprowadzeniu analizy aktywów i pasywów Emitenta, podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych o łącznej wartości 489.965,92 zł, z czego kwota 365.494,88 zł zostanie przeksięgowana na pozostałe koszty operacyjne KUP, kwota 114.336,49 zł zostanie przeksięgowana na pozostałe koszty operacyjne NKUP a kwota 10.134,55 zł zostanie przeksięgowana na pozostałe przychody operacyjne.

Przedmiotowe odpisy dotyczą między innymi:

1/ odpis aktualizacyjny w kwocie 345.031,49 zł – przeksięgowanie pełnej pozostałej wartości nakładów na grę Edengrad w pozostałe koszty operacyjne KUP;

2/ odpis aktualizacyjny w kwocie 20.463,39 zł – przeksięgowanie pełnej wartości nakładów poniesionych na grę The Minglers (wcześniejsza nazwa Pets and Dungeons) w pozostałe koszty operacyjne KUP;

3/ odpis aktualizacyjny w kwocie 62.233,89 zł – przeksięgowanie rozrachunków z panem Patrykiem Borowskim w pozostałe koszty operacyjne NKUP.

Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że dokonanie odpisu aktualizacyjnego, o którym mowa w pkt 1 powyżej, oznacza całkowite spisanie wartości nakładów na grę Edengrad. Pomimo dokonania przedmiotowego odpisu Zarząd Emitenta nie rezygnuje jednak z planów dalszego komercyjnego wykorzystania gry Edengrad.

Zarząd Emitenta zwraca ponadto uwagę, że dokonanie powyższych odpisów aktualizujących powoduje zwiększenie straty Spółki za rok 2019, a także wpływa na zmniejszenie kapitałów własnych Spółki.

Więcej

###

Raport za I kwartał roku 2020

Zarząd Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał roku 2020.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

original_36139788_Raport_za_2020_I_KW-0

Więcej

###

Zmiana treści statutu oraz danych Emitenta

Zarząd Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym powziął informację o wpisie zmiany statutu oraz składu organów Spółki jak również adresu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziału Gospodarczego KRS („Sąd Rejestrowy”).

Nowy adres Emitenta:

Pl. Władysława Andersa nr 7, 61-894 Poznań

Sąd Rejestrowy wpisał zmiany statutu Spółki, dokonane uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19.12.2019 roku, których zestawienie Emitent załącza do niniejszego komunikatu.

Emitent publikuje również ujednolicony tekst jednolity statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

HuckleberryGames – tekst jednolity statutu

Wykaz zmian statutu HGames do raportu EBI

Więcej

###

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 grudnia 2019 roku

Zarząd Huckleberry Games S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 19 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej notariuszy Jacka Kaczorowskiego i Anny Pospieszyńskiej, adres: ul. Młyńska 2/4, 61-729 Poznań.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


 

Huckleberry S.A. – NWZ 19.12.2019 – liczba akcji i głosów

Huckleberry S.A. – NWZ 19.12.2019 – ogłoszenie

Huckleberry S.A. – NWZ 19.12.2019 – formularz pełnomocnictwa

Huckleberry S.A. – NWZ 19.12.2019 – projekty uchwał

Więcej
« Poprzednia stronaNastępna strona »

Relacje Inwestorskie

Nasze gry