Menu

Aktualności

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku

Zarząd Huckleberry Games S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej notariuszy Jacka Kaczorowskiego i Anny Pospieszyńskiej, adres: ul. Młyńska 2, 61-729 Poznań.

Huckleberry S.A. – ZWZ 06.2019 – projekty uchwał

Huckleberry S.A. – ZWZ 06.2019 – formularz pełnomocnictwa

Huckleberry S.A. – ZWZ 06.2019 – ogłoszenie

Huckleberry S.A. – ZWZ 06.2019 – liczba akcji i głosów

Więcej

###

Uzupełnienie na żądanie akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

W związku z otrzymaniem w dniu 22 marca 2019 roku żądania akcjonariusza, złożonego na podstawie przepisu art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, wraz z projektem stosownej uchwały, Zarząd Huckleberry Games S.A. („Spółka”) informuje, że uwzględnił przedmiotowe żądanie akcjonariusza w ten sposób, że uzupełnił projekty uchwał przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 12 kwietnia 2019 roku, o projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgłoszonej przez akcjonariusza.Przedmiotowa uchwała będzie rozpatrywana w punkcie nr 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki”).

Dokumenty do pobrania w zakładce Walne zgromadzenia.

Więcej

###

Spółka zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Huckleberry Games S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 12 kwietnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej notariuszy Jacka Kaczorowskiego i Anny Pospieszyńskiej, adres: ul. Młyńska 2, 61-729 Poznań.


Huckleberry S.A. – NWZ 04.2019 – ogłoszenie
Huckleberry S.A. – NWZ 04.2019 – projekty uchwał
Huckleberry S.A. – NWZ 04.2019 – liczba akcji i głosów
Huckleberry S.A. – NWZ 04.2019 – formularz pełnomocnictwa

 

Więcej

###

Nowy adres siedziby

Spółka przeniosła swoją działalność na nowy adres:

Ul. Młyńska 12/322
61-817 Poznań

Więcej

###

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019

Zarząd Spółki HUCKLEBERRY GAMES S.A. (dalej: Emitent) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2019. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku – 14 lutego 2019 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 15 maja 2019 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku – 14 sierpnia 2019 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 14 listopada 2019 roku
Raport roczny zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 31 maja 2019 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej

###

Zawarcie umowy sprzedaży pakietu akcji

Zarząd Huckleberry Games S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w wykonaniu obowiązku określonego w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (,,Rozporządzenie MAR”) przekazuje niniejszym informację, iż w dniu 19 listopada 2018 r. większościowy akcjonariusz Spółki – Pan Patryk Borowski zawarł ze spółką Arionn Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej: Inwestor), umowę sprzedaży pakietu kontrolnego, tj. 260.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A oraz 260.000 akcji zwykłych imiennych serii B, stanowiących 46,33% kapitału zakładowego Spółki oraz dających prawo do wykonywania 56,42% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

(więcej…)

Więcej

###

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie inwestycji w Spółkę

Przedmiotem negocjacji są warunki przeprowadzenia inwestycji w Spółkę, celem dokończenie prac nad grą Edengrad, jak również kontynuacji jej działalności, kształtu Zarządu Spółki i jej Rady Nadzorczej oraz warunki sprzedaży ww. pakietu kontrolnego Spółki.

(więcej…)

Więcej

###

Aktualizacja informacji na temat produktów

Zarząd Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Emitent), w związku ze wskazanymi w dokumencie informacyjnym z dnia 5 grudnia 2017 roku informacjami o podstawowych produktach Emitenta, podjął decyzję o aktualizacji ww. informacji, w szczególności w zakresie planów rozwoju flagowego produktu Emitenta, tj. gry Edengrad.

(więcej…)

Więcej
« Poprzednia stronaNastępna strona »

Relacje Inwestorskie

Nasze gry