Menu

Aktualności

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 10.00 do 17.00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Poznaniu (kod pocztowy 61-894) przy Pl. Władysława Andersa 7.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa
z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w
zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe,
przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Relacje Inwestorskie

Nasze gry