Menu

Aktualności

Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych

Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że po konsultacji z biegłym rewidentem, badającym sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2019 oraz po przeprowadzeniu analizy aktywów i pasywów Emitenta, podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych o łącznej wartości 489.965,92 zł, z czego kwota 365.494,88 zł zostanie przeksięgowana na pozostałe koszty operacyjne KUP, kwota 114.336,49 zł zostanie przeksięgowana na pozostałe koszty operacyjne NKUP a kwota 10.134,55 zł zostanie przeksięgowana na pozostałe przychody operacyjne.

Przedmiotowe odpisy dotyczą między innymi:

1/ odpis aktualizacyjny w kwocie 345.031,49 zł – przeksięgowanie pełnej pozostałej wartości nakładów na grę Edengrad w pozostałe koszty operacyjne KUP;

2/ odpis aktualizacyjny w kwocie 20.463,39 zł – przeksięgowanie pełnej wartości nakładów poniesionych na grę The Minglers (wcześniejsza nazwa Pets and Dungeons) w pozostałe koszty operacyjne KUP;

3/ odpis aktualizacyjny w kwocie 62.233,89 zł – przeksięgowanie rozrachunków z panem Patrykiem Borowskim w pozostałe koszty operacyjne NKUP.

Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że dokonanie odpisu aktualizacyjnego, o którym mowa w pkt 1 powyżej, oznacza całkowite spisanie wartości nakładów na grę Edengrad. Pomimo dokonania przedmiotowego odpisu Zarząd Emitenta nie rezygnuje jednak z planów dalszego komercyjnego wykorzystania gry Edengrad.

Zarząd Emitenta zwraca ponadto uwagę, że dokonanie powyższych odpisów aktualizujących powoduje zwiększenie straty Spółki za rok 2019, a także wpływa na zmniejszenie kapitałów własnych Spółki.

Relacje Inwestorskie

Nasze gry