Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Neurone Studio S.A. w Poznaniu, Plac Andersa 7, 61-894 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000601842, posiadającą NIP: 7831722923 i REGON: 360823702, e-mail: office@neuronestudio.pl, telefon: 780-047-399 zwany dalej Administratorem. 
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), jak również innymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, z zachowaniem zasad zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczonego przechowywania, integralności i poufności oraz rozliczalności. 
 3. Administrator dane osobowe na podstawie udzielonej zgody w celu: utworzenia i utrzymania Konta użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i b RODO, zawarcia i realizacji Umowy o obsługę na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i b RODO, realizacji celów marketingowych, statystycznych, informacyjnych, prawidłowego funkcjonowania w operacyjnego internetowej strony www.neuronestudio.pl (pliki Cookies), po pisemnym powiadomieniu o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. a, b RODO. 
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: Imię, Nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, datę urodzenia.
 5. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze Strony Internetowej. Użytkownik jest informowany przez Administratora o zbieraniu danych zawartych w plikach Cookies i w przypadku nie wyrażenia zgody Użytkownik uniemożliwienia zbierania danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej.
 6. Dane osobowe podawane w jakimkolwiek formularzu dostępnym na stronie Portalu internetowego www.neuronestudio.pl traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 7. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe dotyczące Usługobiorców i Klientów są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją.
 8. Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo: dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  oraz do cofnięcia zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych.
 9. Brak akceptacji regulaminu i nie zawarcie klauzuli dot. ochrony danych osobowych z następującą treścią spowoduje niemożność w naborze na stanowiska w Neurone Studio S.A. 
 10. Odbiorcami danych osobowych są podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych (np. firmy świadczące usługi dostawy Internetu, firmy kurierskie, podmioty udostępniające serwer, informatycy, księgowi).
 11. Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 13. Dane osobowe są przetwarzane także na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie przetwarzania danych w celu ochrony przed roszczeniami.
 14. Udostępnienie przez Klientów danych osób trzecich, jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że uzyskał od osoby, której dane dotyczą, niezbędną zgodę na udostępnienie jej danych Administratorowi.
 15. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do: wycofania zgody w dowolnym czasie (przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia „prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 15, 16, 17 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).
 16. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla utrzymywania Konta użytkownika oraz realizacji Umowy. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o obowiązki prawne Administratora (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Administratora). Administrator przechowuje dane w każdym przypadku, gdy jest do tego obowiązany przez przepisy krajowe albo Unii Europejskiej, bądź prawo międzynarodowe.
 17. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

POLITYKA COOKIES

 1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.
 2. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony Portalu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika podczas korzystania z Portalu. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie Użytkownik winien skorzystać z pliku pomocy danej przeglądarki lub skontaktować się z jej producentem).
 3. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.
 4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Portalu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Portalu internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Portalu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików Cookies: „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu, pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu, „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony Portalu internetowego, „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
 7. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Portalu internetowego w następujących celach: identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Portalu internetowym i pokazywania, że są zalogowani, zapamiętywania danych w wypełnianych formularzach, ankietach i danych logowania do Portalu internetowego, dostosowywania zawartości strony Portalu internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Portalu internetowego, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Portalu internetowego, remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Portal internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań. Usługi remarketingu są wykonywane przez Neurone Studio S.A.
 8. W braku wyrażenia zgody na korzystanie z plików Cookies należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 9. Administrator zbiera i przechowuje przy każdym odwiedzeniu strony Sklepu Internetowego przez jakąkolwiek osobę tzw. plik dziennika serwera, który na przykład zawiera informacje o połączeniu internetowym w celu wyświetlenia strony Portalu: adres IP, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych danych oraz wnioskującego dostawcę (dane dostępu). Te dane dostępowe są zanonimizowane i są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i ulepszenia świadczonych przez Portal usług.
 10. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 11. Operator Portalu internetowego informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.
 12. Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.