Menu

Aktualności

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii F

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii F

Zarząd Huckleberry Games S.A., z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie zmiany statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia z dnia 24.06.2020 roku wydanego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS („Sąd Rejestrowy”).

Sąd Rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 112.243,90 zł do kwoty 212.243,90 zł tj. o kwotę 100.000 zł poprzez rejestrację 1.000.000 akcji serii F. Ogólna liczba akcji wynosi obecnie 2.122.439, natomiast ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta wynosi 2.382.439.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na:

a) 260.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A,

b) 260.001 akcji na okaziciela serii B,

c) 499.999 akcji na okaziciela serii C,

d) 102.439 akcji na okaziciela serii E,

e) 1.000.000 akcji na okaziciela serii F.

Emitent publikuje również ujednolicony tekst jednolity statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”
Wykaz zmian statutu HGames do raportu EBI

HuckleberryGames – tekst jednolity statutu

Relacje Inwestorskie

Nasze gry