Menu

Aktualności

Relacje inwestorskie

Zarząd Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu, Plac Andersa 7, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000601842, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godzinę 13:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Paweł Żmuda-Trzebiatowski Piotr Silski sp.p. w Poznaniu (60-814), ul. Zwierzyniecka 30/33.

NRS – ZWZ 30.06.22 – ogłoszenie

NRS – ZWZ 30.06.22 – formularz pełnomocnictwa

NRS – ZWZ 30.06.22 – projekty uchwał

NRS – ZWZ 30.06.22 – liczba akcji i głosów

Relacje Inwestorskie

Nasze gry